T Tanév helyi rendje

Follow Us

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A

  1. július 3., szerda

Tartalomjegyzék

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet

A 2019/2020. tanév rendjéről

4252

A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

 

A rendelet hatálya

§ A rendelet hatálya kiterjed

az iskolákra,

a kollégiumokra,

a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekre,

a többcélú intézmények – beleértve a szakképzési centrumokat is – iskoláira és kollégiumaira

[a továbbiakban az a)–d) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény] fenntartóra tekintet nélkül,

az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,

a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra,

a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

a pedagógusokra,

a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a műszaki, kisegítő és az egyéb munkakört betöltőkre, valamint

a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

 

A tanév, a tanítási év

§ (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap a tanítási napok száma.

 

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

középfokú iskolákban – a b)–e) pontban meghatározott kivétellel – 2020. április 30.,

a rendészetért felelős miniszter fenntartásában működő szakgimnáziumokban

  1. ba) a másfél éves képzés esetén 2020. január 6.,

a két tanéves képzés esetén 2020. május 22.,

a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában működő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában 2020. május 22.,

szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók esetében 2020. január 6.,

a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban és a Szakképzési Hídprogram keretében részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakközépiskolákban 2020. május 29.

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2020/2021. tanítási évben történő feldolgozásáról.

A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

A 2019/2020. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2019/2020. tanévre 2019. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2019/2020. tanévre 2019. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken

– a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a keresztféléves oktatásszervezés keretében február első hetében is megkezdhető. A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. § (3) bekezdése figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. §

(2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen.

(1) A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az adott intézményre vonatkozó, az országos kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

 

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

 A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelés-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

 

Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára figyelemmel – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A vizsgák rendje§ (1) Az érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezéseA középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

 

A témahetek megszervezése

(1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2–6. között,

Digitális Témahét 2020. március 23–27. között,

Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20–24. között.

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

(1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. május 27. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelésórák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

A Hivatal 2021. február 26-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat a honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az oktatásért felelős miniszternek.

A miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolákban a Hivatal 2020. május 13-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben

szokásos módon teszi közzé 2020. június 10-ig.

 

(5)  A  (4)  bekezdésben  foglalt  iskolák  célnyelvi  mérésben  részt  vevő  tanulóinak  kivételével  az  iskolák  hatodik

és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett iskolák a Hivatal részére 2019. november 22-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon teszi közzé 2020. június 10-ig.

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2019. október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2019. október 25-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezniük.

A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 8. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

(1) 2020. január 6. és 2020. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül különösen a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel érintett, valamint a magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben a lemorzsolódás megelőzése és a teljesítmény javítása, valamint a deszegregáció érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedéseket és azok megvalósulását.

Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2020. június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

 

8. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

13. §

Ez a rendelet 2021. június 1-jén hatályát veszti.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

 

2018/2019. tanév helyi rendje

 

2018/2019-as tanév első tanítási napja: 2018. szeptember 3. (hétfő).

Utolsó tanítási napja: 2019. június 14. (péntek). Tanítási napok száma: 181 nap.

 

Az első félév vége: 2019. január 26.

Szülők értesítése az 1. félév eredményéről: 2019. február 1.

A második félév vége: 2019. június 14.

Ballagás: 2019. június 14. 17 óra

Tanévzáró ünnepély: 2019. június 14. 17 óra

 

Mérések

OKM mérés: 2019. május 29. 

Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű általános iskolákban: 2019. május 15.

Idegen nyelvi mérés: 2019. május 22.

Elsősök szűrése egységes diagnosztikus mérőeszközzel: 2018. szeptember 17-21.

Első osztályosok DIFER felvétele: 2018. október 26 (lejelentés) 2018. november 30. (vizsgálat)

Elsősök nyelvi kompetencia mérése: 2019. április

 

Tanítás nélküli munkanapok (6 nap)

1. 2018. október 13. szombat Borbál

2. 2018. december 1. Kéttannyelvű szakmai nap

3. 2019. február 8. Szakmai nap

4-5. 2019. február 18-19. Projekt napok (Márc. Egészségnap, Ápr. Családi nap)

6. 2019. június 11. Szakmai nap

 

Munkanap áthelyezések

2018. november 10. munkanap (november 2-i munkanap áthelyezés), szülői igény esetén tanulói felügyelet, 2018. november 10-én A hetes pénteki tanítási nappal kiváltva (4 óra).

2018. december 15. munkanap (december 31-e munkanap áthelyezés), szülői igény esetén tanulói felügyelet, 2018. december 8-án Karácsonyi vásárral kiváltva.

 

Az iskolai szünetek időtartama

Az őszi szünet 2018. október 29-től 2018. november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

A téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

A törvény szerint – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával –a szünetek kezdő és befejező napjait módosíthatjuk.

 

Ünnepek és emléknapok

2018. szeptember 21, Iskolánk névadójának, Széchenyi Istvánnak születésnapján megemlékezés.

2018. október 5. péntek Aradi vértanúkra emlékezünk

2018. október 19. péntek, 1956-os Forradalom Ünnepe, iskolai ünnepély

2019. január 21. Magyar Kultúra Napja

2019. március 14. Pesti forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, iskolai és városi ünnepély

2019. március 19. Kitelepítésre emlékezünk

2019. április 8. 9. Széchenyi-nap

2019. április 26. Nemzetiségi nap, Tracht-Tag

 

Munkaszüneti napok

2018. október 23. kedd, 1956-os Forradalom Ünnepe (hosszú hétvége)
2018. november 1. csütörtök, Mindenszentek napja (hosszú hétvége
2018. december 24. hétfő, Szenteste
2018. december 25-26. kedd és szerda, Karácsony (hosszú hétvége)

2019. január 1. kedd, Új Év első napja (hosszú hétvége)
2019. március 15. péntek, Nemzeti Ünnep (hosszú hétvége)
2019. április 19. péntek, Nagypéntek
2019. április 22. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2019. május 1. szerda, Munka Ünnepe
2019. június 10. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)

 

Szülői értekezletek

Alsó tagozat  

(1-2. évfolyam): 2018. szeptember 10. / 2019. február 4.

(3-4. évfolyam): 2018. szeptember 11. / 2019. február 5.

Felső tagozat       

(5-6. évfolyam): 2018. szeptember 17. / 2019. február 11.

(7-8. évfolyam): 2018. szeptember 18. / 2019. február 12.

 

Rendkívüli szülői értekezletek

8. évfolyamnak pályaválasztási szülői értekezlet: 2018. október 15.

Leendő első osztályos osztályfőnökök bemutatkozó szülői értekezlete: 2019. március 25. (1. óra 8:00)

Leendő első osztályosok szülői értekezlete: 2019. május 27.

 

Fogadóórák

Alsó tagozat: 2018. november 12. / 2019. április 15.

Felső tagozat: 2018. november 13. / 2019. április 16.

 

Nyílt nap

Alsó tagozat: 2019. március 25., 26., 27. (Március 25. Első óra: Tájékoztató)

Felső tagozat: 2018. november 19., 20.

 

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja

A tanulók fizikai képességeinek év eleji felmérése: szeptember

Erőnléti mérés: felső tagozat: december

Atlétikai mozgások fejlesztése és felmérései: április

Év végi felmérések: május

NETFIT mérés: felső tagozat: május

 

Eseménynaptár

Szeptember első hete

 

Felvételi előkészítő elindítása – 8. évfolyam

 

Papp Ildikó

Szeptember második hete

Évfolyam szintű, egységes bemeneti mérés szövegértésből, írásból, matematikából, környezetismeretből.

osztályfőnökök

Szeptember 10. 11.

Szülői értekezlet az alsó tagozaton

osztályfőnökök

Szeptember 9-15.

Ausztria-BadIschl

Kerecsényi Márta-Martin Andrea

Szeptember 10-ig

Az ÖKO munkacsoport megalakulása. ÖKO munkacsoportok:

biokertészek, szelektív hulladékgyűjtés, felelős állatbarátok, faliújság- és információs csoport,  víz-energia-  egészséges folyadékfogyasztás csoportja, mentálhigiénés csoport

 Tagjai: az iskolánk pedagógusai és a technikai dolgozók.

Jelentkezés a fent említett munkacsoportok valamelyikébe. Az ÖKO munkacsoportok tagjai megbeszélik és rögzítik az iskolai és évfolyamszintű programjaikat, a tanmenetekben zölddel jelölik az öko- és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos  tartalmakat.

Természettudományi munkaközösség

Paur Eleonóra

Szeptember

Elindítjuk az aktivitási versenyt, figyeljük a részvételt a megbeszélt tevékenységeknél.

Természettudományi munkaközösség

 

Szeptember

A pályaválasztás megkönnyítésére a tanév elején szeretnénk, egy délutánt szervezni ahol minél több szakma mutatkozhatna be, így segítve a továbbtanulást. A nyolcadikosokon kívül a hetedikeseknek is hasznos lehet ez a program.

Természettudományi munkaközösség

Németh Katalin

Szeptember első-második hete

Százhalombatta, Régészeti park – 5. évfolyam

Papp Ildikó       

Szenthe Zsuzsanna

Szeptember 16.

Family Day

Bilingual

Szeptember 17. 18.

Szülői értekezlet a felső tagozaton

osztályfőnökök

Szeptember

Nyelvi szintek felmérése, ismétlés angol és német nyelvből

nyelvtanárok

Szeptember

Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határidő

 

Tymcsák Marianna

Szeptember 18. (kedd), 18 óra

 

Kutatók Éjszakája regisztráció

 

Sárdy Katalin, Hudáky Ilona

 

Szeptember 17-23.

Versenyek meghirdetése 2. évfolyamon

Pócsik Dóra

Szeptember

Jelentkezés a tanulmányi versenyekre. 4. évf.

Bezeczky Erzsébet, Huberné K. Éva

Szeptember 22.

Autómentes Világnap

osztályfőnökök

Szeptember 22.

Sörfesztivál - városi rendezvény

Kőrösi Virginia -Kerecsényi Márta

Szeptember vége

„Az elsősegélynyújtás alapjai” – MENTŐS interaktív foglalkozásfog

Kőrösi Virginia

Szeptember 24. 25. 26.

Papírgyűjtés

Paur Eleonóra

     

Szeptember 21.

Megemlékezés Széchenyi születésnapjáról iskolai keretben.

Osztályfőnökök

magyartanárok

A magyar dráma napja – 8.c

Vakherda Nóra

Szeptember

Színházlátogatás, BONBON Matiné meghirdetése

Kőrösi Virginia, Tótth Réka

Szeptember 28.

 

Kutatók Éjszakája

 

Sárdy Katalin, Hudáky Ilona

 

Szeptember 30.

Népmese napja

Bálint Andrea

Szeptember

Az elsős tanulók szokásrendjének kialakítása, az iskolai élet rutinjainak elsajátítása

Elsős osztályfőnökök

Szeptember vége

Közös évfolyam kirándulás, megemlékezés Széchenyi István születésnapjáról Budakeszi  környékén emléktúra akadályversennyel. 

Huber Éva,  Illiszné Kauczky K.

Szeptember

Folytatjuk a szelektív papírgyűjtést: papír, komposztálható anyagok, PET palack, elem és egyéb hulladék, a tavaly kijelölt helyekre.

Természettudományi munkaközösség

Szeptember

A jelzőcsengetést követően a helyes testtartást segítő gerinctorna irányítása az iskola hangosbemondóján keresztül.

Baka Erzsébet

Szeptember

A nyolcadikosoknak matematikából felvételi előkészítőt tartunk.

matematikatanárok

Szeptember

Közös évfolyam-kirándulás Ópusztaszerre

Kiss Brigitta

Kemény Blanka

Közös évfolyam kirándulás, megemlékezés Széchenyi István születésnapjáról Budakeszi Vadaspark

Illiszné Kauczky Krisztina

Bon-bon matiné szervezése

Tótth Réka

Budaörsi játékszín

Kőrösi Virginia

Mesemúzeum felkeresése

Első-másodikos munkaközösség

Tanulmányi versenyekre való nevezés: Bendegúz, LÜK-bajnokság, Bolyai matek-nyelvtan-környezet, Kenguru, Zrínyi, Herman Ottó

Negyedikes munkaközösség

Az egészséges folyadékfogyasztás gyakorlata is folytatódik a tízórai szünetekben. /Folyadékpótlás relaxáló zene kíséretében./

Portások, és a tízórai szünetekben az osztályokra felügyelő pedagógusok.

Szervezési feladatok. terembeosztás, öltözői rend, balesetvédelem, tornaterem rendje, védelme, udvarhasználat rendje.

Év eleji átmozgatás.

A tanulók fizikai képességeinek év eleji felmérése: 10 kör (2000m) futás, 60 futás, helyből távolugrás, medicinlabda dobás két kézzel előre 5-6. osztály 2kg, 7-8. osztály 3kg, labdapasszolás falhoz 2 m-re 5-6. osztály röplabdával két kezes mellső, 7-8. osztályban kosárlabdával egy kezes felső átadással.

Tömegsport órák beindítása.

(Gerincizomteszt év eleji mérése. Reggeli gerinctorna elindítása.)

A gyerekek sportági versenyeztetéséhez felmérjük a lehetőséget, a Diákolimpiákra csapatokat gyűjtünk és a Diákolimpiai fordulókra elvisszük a gyerekeket.

Ügyességi sorverseny Michl Dorottya

Kézilabda: Michl Dorottya

Foci, teremfoci: Giron Zsolt

Röplabda: Baka Erzsébet,

Atlétika: Baka Erzsébet Kerecsényi Márta, Giron Zsolt, Michl Dorottya

Küzdősportok: Szikszai Nikolett

Testnevelés munkaközösség

Nyelvi szintek felmérése, ismétlés

Idegen nyelvi munkaközösség

„A kulisszák mögött” Színházlátogatás a budaörsi Latinovits Színháznál – 7-8. évfolyam

Papp Ildikó

Illisz Balázs

Kirándulás: Pákozd – 3. évfolyam, Ópusztaszer – 4. évfolyam

Osztályfőnökök

Szeptember vége

PPT- verseny meghirdetése – 6-8. évfolyam

Illisz Balázs

Október 1.

Nevezési határidő Bolyai Anyanyelvi csapatverseny

Kőrösi Annamária

Papp Ildikó

Illisz Balázs

Október első hete

Az év eleji felmérés megíratása egységesen, évfolyamszinten. Első műhelymunka: felmérések kiértékelése.

Illiszné K. Krisztina

Október 4.

Az Állatok Világnapja, rajzkiállítás, állatbemutató, adománygyűjtés a budakeszi állatmenhely számára…

 

Bálint Andrea, természettudományi munkaközösség

Október 6.

Aula dekoráció

Havasi Gabriella

Megemlékezés az aradi vértanúkról, évfolyamszinten.

osztályfőnökök

Koszorúzás Nagy Sándor József emléktáblájánál

Magyar munkaközösség, 4. évf. munkaközösség

Október 8.

Az olvasás délutánja            

 Az olvasás estéje Szabó Magdára emlékezve

Fekete Éva    

Kotmayer Anna     

Fehér Anikó

     

Október 12. (péntek), 14 óra 30 perc

Bolyai Matematika Csapatversenyt  megyei/körzeti (írásbeli) forduló

Tymcsák Marianna

Október 16.

Ópusztaszer, kirándulás

Illiszné Kauczky Krisztina

Október 20.

56-ra emlékezünk, műsor – 8. évfolyam

Paur Eleonóra

Október 19.

Aula dekoráció

Havasi Gabriella

Október 23-i műsor teremberendezése és elpakolása.

Testnevelés munkaközösség

56-ra emlékezünk, Koszorúzás (7. évfolyam 5-5 fő tanuló)

Hetedikes osztályfőnökök

Futár Andrea   Németh Katalin    Nyilas Mihály

Október 24.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny nevezés

Paur Eleonóra

Október 24.

Bolyai Matematika Csapatverseny Országos Döntő

 

matematikatanárok

Október 24.

Nemzetközi Kenguru matematikaverseny , nevezési határidő

matematikatanárok, Hudáky Ilona

Október 24.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezés

 

Cserveniné Pap Györgyi

 

Október

Hatvani István Fizikaverseny nevezés

 

Sárdy Katalin

 

Október

Kozma László Informatikai Verseny

 

Tóth Zoltán

Október

Jedlik Ányos Fizika Verseny nevezés

Sárdy Katalin

 

Október

Bemutató foglalkozása játékos formában a szabadban.

Bezeczky Erzsébet

Október vége

„Ne vásárolj semmit!”, Világtakarékossági nap

2.osztályos munkaközösség

Október vége

Angolos osztályban október végén délelőtt Hallowen-party.

Szántó Dóra

Október

Rendőrségi interaktív óra (2., 8. évf.)

Kőrösi Annamária

Október

A madárbarát kerthez szükséges eszközök készítése, vásárlása, a madárbarát kert tanösvény kiépítésének elkezdése

Paur Eleonóra

Október

 

Őszi kézműves délután, téma a kukorica

Kemény Blanka

Tischler Krisztina

Októberi jeles nap

Jánosi Attila

Mezey Mária hét, versmondó verseny, múzeumpedagógiai foglalkozások

Bezeczky Erzsébet

Megemlékezés az aradi vértanúkról osztálykeretben.

Első-másodikos munkaközösség

Kirándulás: Vadasparkba, vagy az osztály által megjelölt helyszínre.

Első-másodikos munkaközösség

(1. évfolyam)

Színházlátogatás: Tatabánya

Béres Katalin

Bemutató óra: 2.e osztály (nyelvtan)

Fekete Jánosné

Olvasás éjszakája

Fekete Jánosné

Kotmayer Anna

Iskolai ünnepély október 23-a alkalmából.

Első-másodikos munkaközösség

Első műhelymunka: felmérések kiértékelése, Fejlesztési tervek leadása (3 hónapos tervezet)

Harmadikos munkaközösség

Módszertani megbeszélés: Tehetséggondozás

Karskó Ilona

   

Fizikai állóképesség képességfejlesztés teremben és szabadban. Labdajátékok.

Testnevelés munkaközösség

Ady Emlékszoba és Múzeum – 8. évfolyam

Horváth Henriett

Látogatás az Országos Széchényi Könyvtárban – 6-7. évfolyam

Fehér Anikó

Papp Ildikó

Színházszervezés

Béres Katalin

Spelling Day

Bilingual

November 9.

Márton nap

Martin Andrea, Kőrösi Virginia

November 9. 14:30

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

körzeti forduló

osztályfőnökök

November 13.

Magyar nyelv napja: megemlékezés, vetélkedők

4. évf. munkaközössége

November 14.

Megemlékezés (vetélkedők) a Magyar nyelv napja alkalmából

Kotmayer Anna 2.évf.                   Illiszné Kauczky Krisztina 3.évf.         Fehér Anikó 4.évf. Kőrösi Annamária 1.évf

Vakherda Nóra       Illisz Balázs

November 19. 20.

Bemutató óra a felső tagozatban leendő ötödikes osztályoknak.

igazgatóhelyettesek

November

Író- olvasó találkozó

IllisznéK.Kriszti

November

Ötletbörze:4.évfolyam   munkaközösségi megbeszélés

IllisznéK.Kriszti

November

Petőfi Irodalmi Múzeumba múzeumlátogatás évfolyam szinten

Bezeczky Erzsébet

November

Bemutató óra

IllisznéK.Kriszti

 November 24.

Bolyai Matematika Csapatverseny Országos Döntő

 

matematikatanárok

November

Nemzetközi Kenguru matematikaverseny , nevezési határidő

matematikatanárok, Hudáky Ilona

November

Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezés

 

Cserveniné Pap Györgyi

 

November

Hatvani István Fizikaverseny nevezés

 

Sárdy Katalin

 

November

Kozma László Informatikai Verseny

 

Tóth Zoltán

November

Jedlik Ányos Fizika Verseny nevezés

Sárdy Katalin

 

November 28-29.

PPT-történelem

Vakherda Nóra      

Illisz Balázs

November vége

 

Adventi délelőtt előkészületei

Kőrösi Annamária

November

 

 

November 3. hete a Magyar népdal és népköltészet hete. Az osztályok egy választott népdal eléneklésével ajándékozzák meg az iskola közösségét.

Osztályfőnökök

Karácsonyi pályázat meghirdetése: karácsonyfadísz készítés

Tarkovács Edina

Illiszné Kováts Ildikó

Márton napi felvonulás

Osztályfőnökök

Betlehemes pályázat elindítása

Kotmayer Anna

Fekete Jánosné

Kőrösi Virginia

Író- olvasó találkozó

Illiszné Kauczky Krisztina

Bemutató óra

 

Bezeczky Erzsébet

Magyar nyelv napja: megemlékezés, vetélkedők

Harmadikos munkaközösség

Megbeszélés: Ötletbörze, mikulás és karácsony

Negyedikes munkaközösség

MÜPA kirándulás évfolyam szinten

Bezeczky Erzsébet

A természetismereti irányultság, és az öko munka és a tervek ismertetése, majd bemutatóórák tartása a leendő 5. évfolyamos tanulóknak, szülőknek, érdeklődőknek.

Paur Eleonóra

   

Erőnlétfejlesztés tornaszerekkel és szabadban. Labdajátékok.

Teremfoci bajnokság, körzeti Diákolimpia

Testnevelés munkaközösség

Látogatás nagyjaink nyomában a Fiume úti Nemzeti Sírkertben

Fehér Anikó               

Fekete Éva

December 6.

Mikulásvárás Adventi délelőtt évfolyamszinten

osztályfőnökök, Kőrösi Annamária

     

December 10.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny (országos forduló) 10:30

Magyar munkaközösség

December

Nemzetiségi karácsonyon való részvétel

Németes osztályok

December

Karácsonyi rajzpályázat

Vrábel Etelka

December

Karácsonyi műsorok osztálykeretben

osztályfőnökök

December

Alsó tagozaton német és angol  nyelvű karácsonyi műsorok a szülőknek

Idegen nyelvi munkaközösség

December

Német Nemzetiségi Karácsony

Idegen nyelvi munkaközösség

December

 

Karácsonyi vásáron való részvétel, karácsonyfadísz készítő pályázat eredményhirdetése, díjkiosztás

Tarkovács Edina

Illiszné Kováts Ildikó

Aprószentek

Jánosi Attila

Az iskola karácsonyi ünnepségének megszervezése, megrendezése

Lindvurmné Deák Anikó

Illiszné Kováts Ildikó

Mikulás ünnepségek osztálykereten belül

Osztályfőnökök

Betlehemes pályázat

Kotmayer Anna

Fekete Jánosné

Kőrösi Virginia

Kőrösi Annamária

Karácsonyi vásár szervezése, lebonyolítása

Osztályfőnökök

Karácsonyi vásár, Karácsonyi műsorok, Bolyai Anyanyelvi csapatverseny

Harmadikos munkaközösség

Karácsonyi Rajzpályázat

Vrábel Etelka

Belső továbbképzés tartása az öko munkaközösségen belül, a téma a fenntartható fejlődés és a primer öko szemlélet közti különbözőségek, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek, a problémák tanításának legújabb módszertani lehetőségeiről .

Paur Eleonóra

Erőnlét fejlesztés, tartásjavítás tornaszerekkel.

Teremfoci Diákolimpia.

Karácsonyi Vásár rendezvényhez szervezési feladatok.

Testnevelés munkaközösség

Advent

Idegen nyelvi munkaközösség

Nikolaus

Idegen nyelvi munkaközösség

Bécs - Weihnachtsmarkt (Futár Andrea, Varga Mária)

Tamáskáné Futár Andrea

Varga Mária

   

Január 19.

A magyarországi németek elhurcolásának napja (8. oszt.)                  

Martin Andrea

Január 19. 10 óra

Középiskolai felvételi

 

 

Január 2. hete

6-7-8. osztályosok félévi vizsgái

Futár Andrea  Kerecsényi Márta

Január 26.

Az első félév vége

Osztályfőnökök

Január 22.

„ Hozz rá víg esztendőt…” – 7. évfolyam

A Himnusz képekben – 3-4. évfolyam (Kántor István filmrendező filmjének megtekintése)

Fehér Anikó

Papp Ildikó

 

 

„Együtt szaval a nemzet”

Osztályfőnökök

Magyartanárok

Himnusz szavalás a Himnusz-szobornál

Horváth Henriett

Papp Ildikó                

Vakherda Nóra      

Illisz Balázs                   

Január 22.

Kazinczy Szépkiejtési Verseny (A Magyar Kultúra Napja)

(osztályonként 3-3 fő)

Illiszné Kauczky Krisztina

Kőrösi Annamária

Január 24.

Középiskolai pótfelvételi

 

 

Január 24. 14 óra

Pest Megyei Szaktárgyi Biológia Versenyiskolai forduló, 8. osztály

Kaposiné Héger Ágnes

 

Január 24. 14 óra

Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny kezdete, 7-8.osztály

Paur Eleonóra

Január

Farsangi álarc készítő pályázat meghirdetése

Tarkovács Edina

Jótékonysági bábjátékos délelőtt meghirdetése

Illiszné Kováts Ildikó

Német szavalóversenyre készülés, részvétel.

Kőrösi Virginia

Németes kollégák

A magyar kultúra napja (megemlékezés osztálykeretben. osztályválogató)

Első-másodikos munkaközösség

(1. évfolyam)

Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai szintű megrendezése

Osztályfőnökök

Magyar Kultúra napja (osztályfőnökök), Nyelvész iskolai forduló

Harmadikos munkaközösség

Megbeszélés: félévi felmérők összeállítása

Fehér Anikó

Torna előkészítő tartásjavító gyakorlatok.

Féléves munka zárása.

Testnevelés munkaközösség

Január 2. hete: 6-7-8. osztályosok félévi vizsgái                         

Tamáskáné Futár Andrea

Gerelyné Kerecsényi Márta

Angolos kollégák

Január-Február

A házi és az országos rendezésű tanulmányi versenyekre felkészülünk a tanulóinkkal, lebonyolítjuk ezeket. /Herman Ottó- ,Bólyai O. Természettudományos Csapatverseny, Hevesi György O. Kémia V., Teleki Pál O. Földrajz V./

Alsó tagozaton az évfolyamfelelősök, felső tagozaton a szaktanárok

Paur Eleonóra

   

Február 8. 14,30

Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulója

 

Paur Eleonóra

Karskó Ilona

Február

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Cserveniné Pap Györgyi

Február

Bemutató óra 4. évf.

Huber Éva

Február

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny házi döntő, 7-8. évfolyam

Kaposiné Héger Ágnes

 

Február 2. hét

Német versmondó verseny                         

Körösi Virginia

Február

Ötletbörze 4. évf.

Illiszné Kauczky Krisztina

Február 4. hét

Német versmondó verseny körzeti fordulója                     

Körösi Virginia

Február 22.

Farsang

Osztályfőnökök

Február 24.

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

 7-8. évfolyam osztálykeretben

Illisz Balázs

Február 25. - március 1.

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Morovián Péter, Tóth Zoltán

Február

Angol versmondó verseny 

Zatykó Vivien

Február

Farsangi hagyományok felelevenítése, mulatságok szervezése osztálykeretben, részvétel a városi felvonuláson

Művészeti munkaközösség

Farsangi táncház

Jánosi Attila

Februári népszokás!

Jánosi Attila

Zrínyi Ilona matematika versenyen részvétel.

Első-másodikos munkaközösség

Bemutató óra

Koleszár Zsófia

Ötletbörze megbeszélése, Fejlesztőprogram hatékonyságának megbeszélése, Újabb 3 hónapos fejlesztési tervezet leadása

 

Harmadikos munkaközösség

Megbeszélés: Farsangi ötletbörze

Negyedikes munkaközösség

Német szavalóverseny

Kőrösi Virginia

Németes osztályok

Kalmár László Matematikaverseny, nevezési határidő

Hudáky Ilona

Torna és labdajátékok, állóképességi fejlesztés szabadban.

Testnevelés munkaközösség

Március 14.

Műsor márc.15.-e alkalmából iskolai és városi ünnepség

Negyedikes osztályfőnökök

Március 25. 26. 27.

Március 25. Tájékoztató szülői 8:00;  Nyílt napok szervezése leendő elsős szülőknek

Iskolavezetés

4. évf. osztályfőnökök

Március 18.

Szent Patrik nap (osztályonként)

Idegen nyelvi munkaközösség

(Angol)

Március 19.

A kitelepítés napja. (Kiállítás)

Németes osztályfőnökök

Március

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 

Hudáky Ilona

Március

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny megyei döntő

 

Kaposiné Héger Ágnes

 

Március

Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny kezdete, 5-6. évfolyam

Paur Eleonóra

Március 22.

Víz világnapja: Projektnap

Illiszné K. Kriszti

Március 22.

A Víz Világnapján a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos  programokon szeretnénk az ÖKO szigeten, Szigetmonostoron  részt venni.

Természettudományi munkaközösség

 

Március

Szavalóverseny iskolai fordulója

 

Március

Március 15-i ünnepség szervezése, aula dekoráció

Kemény Blanka

Havasi Gabriella

Népszokás felelevenítés

Jánosi Attila

Jótékonysági bazár meghirdetése

Lindvurmné Deák Anikó

Március 15-ei műsor összeállítása, rendezése

Havasi Gabriella

Lukács László

Magyar bemutató óra

Kőrösi Annamária

Író-olvasó találkozó: Bede Péter

Kőrösi Virginia

Kenguru matematika verseny

Első-másodikos munkaközösség

Érintett osztályfőnökök

Víz világnapja: Projektnapok

Illiszné Kauczky Krisztina

Bemutató óra

Illiszné Kauczky Krisztina

Ötletbörze megbeszélése, Szavalóverseny iskolai fordulója, Nyílt napok szervezése szülőknek

Harmadikos munkaközösség

Megemlékezés március 15-ről iskolai keretben

Osztályfőnökök

Kiszebáb égetés

Osztályfőnökök

A víz világnapja

Osztályfőnökök

Atlétikai képességek előkészítése tornateremben és szabadban. Labdajátékok.

NETFIT adatbevitel és felmérések elkezdése.

Márc. 15-i ünnepség szervezési feladatai

 

Testnevelés munkaközösség

Húsvéti készülődés osztályszinten

Idegen nyelvi munkaközösség

Kalmár László Matematikaverseny 

Hudáky Ilona

Medve Szabadtéri Matekverseny, nevezési határidő

Hudáky Ilona

Április 5-7.

Testvériskolaà

5-7. évfolyam

Április 6.

Koszorúzás Széchenyi halálának 156. évfordulója alkalmából

Hatodikos osztályfőnökök

Április 8-12

Digitális témahét

Tantestület

Április 8-10.

Széchenyi napok

Magyar mk.

Április 11.

Vers-és prózamondó verseny

Papp Ildikó, Kőrösi Annamária

Április 14.

Pest Megyei Szaktárgyi Biológia Verseny8. évfolyam

 

Kaposiné Héger Ágnes

Április 22.

Fenntarthatósági témahét A Föld Világnapjától egy héten keresztül „Projekthetet” tartunk, amelynek keretében, vetítéses előadás,  madárképek kivetítése, TOTÓ kitöltésével…

Paur Eleonóra

Április 22.

Föld Napja: Projektnap

 

Április 26.

 Német Nemzetiségi Nap Trachttag   

Kerecsényi Márta Martin Andrea Kőrösi Virginia

Április

Olvasás délutánja

4. évf. munkaközösség

Április 21. - Május 10.

Április 21-től /Föld Napjától/ május 10-ig , a Madarak és Fák napjáig naponta újabb öt madárkép vetítése hanggal együtt. A mutatott fajokból, valamint az addigra elkészült Madárbarát kert tanösvény anyagából TOTÓ-t töltenek ki az osztályok.

Loór Zsuzsanna

ÖKO munkacsoport tagjai, vezetői

Kötelező feladat, értékelve lesz, az eredménye beszámít az Aktivitás versenybe.

Kaposiné Héger Ágnes

Paur Eleonóra

Április

Jótékonysági bazár megszervezése, megrendezése

Lindvurmné Deák Anikó

Kemény Blanka

A tánc világnapja alkalmából programmal egybekötött megemlékezés.

Jánosi Attila

Rajzkiállítás felsős munkákból

Tarkovács Edina

Húsvéti locsolás

Jánosi Attila

Költészet napja alkalmából felkészülés vers-és prózamondásra

Osztályfőnökök

Nyílt órák szervezése az osztályokban.

Osztályfőnökök

Részvétel a Széchenyi napon (reformáljunk!)

Osztályfőnökök

Holokauszt emléknap

Első-másodikos munkaközösség

(2. évfolyam)

Széchenyi nap iskolai szervezésben, Föld Napja: Projektnap, Olvasás délutánja

Harmadikos munkaközösség

A második iskolai szintű papírgyűjtés

Természettudományi munkaközösség

Pénz 7 gazdasági ismeretekhez kapcsolódó témahét

Morovián Péter

   
   

Play Day a leendő elsősöknek

Bilingual

Trachttag 

Gerelyné Kerecsényi Márta

Atlétikai mozgások fejlesztése és felmérései.   Atlétika Házi Bajnokság

„Passzold tovább„ pályázatra Széchenyi váltófutás

Széchenyi napi sportrendezvény lebonyolítása.

Röplabda Diákolimpia

Kézilabda Diákolimpia

Foci Diákolimpia

Testnevelés munkaközösség

Április

Testvériskolákkal történő kapcsolattartás, látogatás

Felső tagozat

Május 10.

Madarak és Fák Napja : rajzpályázat

Vrábel Etelka

Május 22.

OKÉV idegen nyelvi mérés

Kaposiné Héger Ágnes

Május 29.

OKM

6. és 8. évfolyam

Május 29.

Az ÖKO-Aktivitás Verseny eredményhirdetése

Természettudományi munkaközösség

Május 27.

Leendő elsős szülői értekezlet

4.-es osztályfőnökök

Május 27. – 31

6-7-8. osztályosok év végi vizsgája              

Tamáskáné Futár Andrea

Gerelyné Kerecsényi Márta Végh József Zatykó Vivien Czaga-Tóth Erika

Május 30.

Célnyelvi mérés

Kaposiné Héger Ágnes

Május

Művészeti osztályok gálaműsora

Jánosi Attila

Tótth Réka

Gulácsi Orsolya

Illiszné Kováts Ildikó

Pünkösdölés

Jánosi Attila

Művészeti osztályok gálája.

Osztályfőnökök

Anyák napi műsorok osztályszinten.

Osztályfőnökök

Erdei iskolák

Osztályfőnökök

Madarak és Fák Napja : rajzpályázat

Vrábel Etelka

Megbeszélés: Év végi felmérők összeállítása

Simon Katalin

Az ÖKO-Aktivitás Verseny eredményhirdetése

 

Természettudományi munkaközösség

Tantárgyi mérések, korrekciók.

 

Természettudományi munkaközösség

Év végi felmérések, gerincizomteszt NETFIT felmérések.

Atlétika Diákolimpia

Röplabda Diákolimpia

Testnevelés munkaközösség

Cambridge próbavizsga

Bilingual

Június 4.

Nemzeti Összetartozás Napja

Nyelvi munkaközösség

Június első hete

Erdei iskola

alsós osztályfőnökök

Június

Osztálykirándulások

Osztályfőnökök

Június

Familypark

Futár Andrea

Június 13.

Diáknap

 

Június 14.

Tanévzáró, Ballagás

igazgatóság

Június

Tanévzáró kézműves délelőtt

Kemény Blanka

Tanévzáró ünnepség műsorának szervezése, rendezése

Művészeti munkaközösség

Kirándulások: Állatkert

 

Harmadikos munkaközösség

Év végi felmérők értékelése, zárások, bizonyítványok írása, kirándulások/osztálykeretben

Negyedikes munkaközösség

Az erdei iskolákban az ökoszemlélet és a tanulók természettel kapcsolatos ismereteinek bővítése. 

Osztályfőnökök

Szaktanárok

Felmérések pótlásai. Eredmények értékelése.

Diáknapi Sportrendezvény lebonyolítása.

Testnevelés munkaközösség

Familypark  

Tamáskáné Futár Andrea

Ballagás

Hetedikes osztályfőnökök

Partnerek

 

Hírlevél

Add meg az e-mail címedet hogy a legújabb információkhoz hozzájuss.

Székhely: 2092 Budakeszi, Árpád Fejedelem tér 1.
Telefonszám: 06-23-451-532
E-mail: szia.budakeszi@gmail.com
Honlap: http://szia.budakeszi.hu/
Igazgató: Bódi Zsuzsanna
OM-azonosító: 032 445

Határtalanul

Pedagógus képzések